Algemene voorwaarden

1. Definities

 1. Tea-Adventure: de handelsnaam van deze webshop.
 2. Koper: ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Tea-Adventure in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
 3. Producten: het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten.
 4. Internetsite: www.tea-adventure.nl

 

2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Tea-Adventure alsmede op alle met Tea-Adventure aangegane overeenkomsten.
 2. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
 3. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
 4. Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Tea-Adventure is ingestemd.

 5. De internetsite van Tea-Adventure richt zich op de Nederlandse markt.
 6. Tea-Adventure behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
 7. Door het gebruik van de internetsite van Tea-Adventure en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
 8. Tea-Adventure is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.

 

3. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

 1. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt, tenzij anders aangegeven.
 2. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
 3. Een aankoop door de potentiële Koper wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
  • de potentiële Koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan Tea-Adventure via elektronische weg verzonden. Deze zijn door Tea-Adventure ontvangen.
  • de potentiële Koper heeft uitdrukkelijk telefonisch of via e-mail te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen;
  • een offerte is door de Koper getekend en door Tea-Adventure ontvangen ingeval door Tea-Adventure een op naam gestelde offerte is uitgebracht.
 4. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Tea-Adventure herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Tea-Adventure de Koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangt van de bestelling mededelen.
 5. Koper en Tea-Adventure komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 3.3 en 3.4 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Tea-Adventure gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.
 6. De Koper is gerechtigd de bestelling bij Tea-Adventure kosteloos te annuleren. Uitgezonderd hierop zijn de producten die op speciaal verzoek van de Koper zijn besteld. Mocht de betaling binnen 10 werkdagen niet zijn ontvangen dan zal de bestelling door Tea-Adventure kosteloos worden geannuleerd.
 7. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die via de internetsites, telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Tea-Adventure garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 

4. Prijzen en verzendkosten

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting (BTW).
 2. De Koper is de prijs verschuldigd die Tea-Adventure in haar bevestiging conform artikel 3.4 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Tea-Adventure worden gecorrigeerd.
 3. Bij alle zendingen naar Nederland met een totale waarde onder de 35 euro wordt 2,95 euro verzendkosten in rekening gebracht. Bij bestellingen van 35,00 euro of hoger worden geen verzendkosten berekend.
 4. Bij alle zendingen naar Belgie met een totale waarde onder de 40 euro wordt 4,95 euro verzendkosten in rekening gebracht. Bij bestellingen van 40,00 euro of hoger worden geen verzendkosten berekend.
 5. Bij alle zendingen binnen Europa maar niet in Nederland of Belgie wordt 4,95 euro verzendkosten in rekening gebracht.
 6. Voor alle andere landen wordt 9,95 euro verzendkosten in rekening gebracht.
 7. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan is Tea-Adventure gehouden het bestelde product te leveren voor de prijs zoals deze ten tijde van de bestelling geldig was.

 

5. Betaling

 1. Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
  • Vooruitbetaling
  • iDeal
  • PayPal
  • Credit Card
  Tea-Adventure zal de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
 2. Bij vooruitbetaling moet het totaal verschuldigde bedrag binnen tien (10) werkdagen na de bestelling op de rekening van Tea-Adventure zijn bijgeschreven. Na deze termijn zal de bestelling door Tea-Adventure worden geannuleerd.
 3. Indien voor een betaalwijze met een creditcard (via PayPal) wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Tea-Adventure is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.

 

6. Kortingscodes

 1. Indien er kortingsacties zijn wordt dit in de nieuwsbrief of bij het product vermeld.
 2. Kortingscodes zijn enkel geldig voor het desbetreffende product. Indien een actieve kortingscode wordt gebruikt voor een ander product, dient de klant het resterende bedrag bij te betalen, dan wel houdt Tea-Adventure zich het recht voor de bestelling te annuleren.

 

7. Levering en leveringstijd

 1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Tea-Adventure ernaar om bestellingen waarvoor de volledige betaling op werkdagen voor 24.00 uur is ontvangen die op diezelfde dag te verzenden. Daar de producten rechtstreeks uit China komen is de verwachte transport tijd 4 dagen per expres, 12 dagen per normale verzending en tot 2 maanden per schip. Indien voorradig zullen wij tenminste streven de bestellingen binnen 24 uur na ontvangst van de volledige betaling te verzenden. Bij een bestelling van een Tie Guan Yin van 500 gram of hoger verzenden wij gratis per express om versheid te garanderen. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.
 2. In principe zijn alle getoonde producten ook bij Tea-Adventure op voorraad. Het geeft echter geen voorraadniveau aan. Dus het kan zijn dat indien er meerdere bestellingen van 1 artikel worden gedaan het product in de tussentijd "tijdelijk uitverkocht" raakt. 
 3. Indien een bestelling niet compleet kan worden uitgeleverd, dan zal de bestelling in principe pas worden uitgeleverd zodra deze compleet op voorraad is. De Koper zal hiervan direct na de bestelling van op de hoogte worden gesteld.
 4. Op sommige plekken op de internetsite worden verwachtte afleverdata weergegeven. De verwachtte afleverdata zijn gebaseerd op informatie van onze leveranciers en betreffen slechts een indicatie. Werkelijke afleverdata kunnen hiervan afwijken. Aan de verwachtte afleverdata kunnen door de Koper geen rechten worden ontleend.
 5. Indien een artikel niet binnen 30 dagen na bestelling door Tea-Adventure kan worden geleverd, heeft de Koper het recht de bestelling kosteloos te annuleren. Dit geldt ook voor eventuele deelleveringen.
 6. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is, door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Tea-Adventure streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de Koper te melden.
 7. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
 8. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.
 9. Indien de levering in gedeelten geschiedt, dan heeft Tea-Adventure het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
 10. Levering van de artikelen geschiedt op volgorde van ontvangst van de betaling. Indien het bestelde ten tijde van ontvangst van de betaling niet meer in voorraad is, zal de Koper hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte worden gesteld. De Koper heeft dan het recht de bestelling te annuleren.
 11. De Koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan is Tea-Adventure gerechtigd, op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek, te vorderen dat de bevoegde rechter Tea-Adventure van de verbintenis tot levering van de overeengekomen producten zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de Koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Tea-Adventure  gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.

 

8. Afkoelperiode, Herroeping en Ruiling

 1. De Koper kan binnen viertien (14) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingsrecht uitoefenen. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is. 
 2. In geval van ontbinding is de Koper verplicht het ontvangen product binnen 7 werkdagen na de ontbinding aan Tea-Adventure terug te zenden in de staat waarin de Koper het product heeft ontvangen. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Koper.
 3. Indien de Koper van het herroepingsrecht, zoals vermeld in artikel 8.1, gebruik heeft gemaakt, dan draagt Tea-Adventure binnen 14 dagen zorg voor terugbetaling van het door de Koper aan Tea-Adventure betaalde middels een bankoverschrijving.
 4. Tea-Adventure is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

 

9. Eigendomsvoorbehoud

 1. Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, op de Koper over, nadat deze het volledig verschuldigde bedrag van de bestelling heeft voldaan.
 2. De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

   

10. Garantie en klachten

 1. 100% GELD TERUG GARANTIE. Als u niet tevreden bent kunt u de producten terugsturen. We garanderen een volledige terugbetaling inclusief de transport kosten!
 2. Indien een geleverd product binnen de garantie termijn gebreken vertoont, kan de Koper contact opnemen met de klantenservice van Tea-Adventure. 

 3. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Koper, binnen 7 dagen na levering, aan Tea-Adventure worden gemeld, tenzij in bevestigingsmail anders aangegeven. Hierbij geldt de afleverdatum zoals vermeld bij de track & trace code als leidend.
 4. Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Tea-Adventure gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Kopers komen de rechten toe zoals die in Boek 7, titel 1, afdelingen 1 - 7 BW zijn opgenomen.
 6. Indien de Koper klachten heeft over de dienstverlening van Tea-Adventure of over één van diens aangeboden producten dan kan de Koper contact opnemen met de klantenservice van Tea-Adventure.

 

11. Aansprakelijkheid

 1. Tea-Adventure is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. Tea-Adventure aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

 2. Indien Tea-Adventure om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
 3. De Koper is gehouden Tea-Adventure te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Tea-Adventure zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
 4. Het is mogelijk dat Tea-Adventure op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Tea-Adventure is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

 

12. Overmacht

 1. In geval van overmacht is Tea-Adventure niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen. Tea-Adventure is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite of internet diensten van derden, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

 

13. Intellectuele eigendom

 1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij Tea-Adventure, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
 2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
 3. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Tea-Adventure, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.

 

15. Persoonsgegevens

 1. Tea-Adventure zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid.
 2. Indien u een bestelling plaatst bij Tea-Adventure, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Tea-Adventure. Tea-Adventure houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
 3. Tea-Adventure respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
 4. Tea-Adventure maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Tea-Adventure, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Assen, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

 

17. Diverse bepalingen

 1. Tea-Adventure klantenservice is op werkdagen tussen 9.00 en 18.00 uur bereikbaar op +31 6 512 023 27.
 2. Tea-Adventure streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails binnen twee werkdagen te beantwoorden.
 3. Bij eventuele prijsvragen of acties kan er over de uitslag niet worden gecorrespondeerd.